Harita ve Kadastro

Bölüm Adı Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Program Adı Harita ve Kadastro Programı
Program Tanıtımı Harita ve Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita ve kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır. Harita ve Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen Konum Belirleme Aletlerini (GPS) kullanmak gibi çalışmalardır.

Program, harita sektöründe mühendis ve teknisyen arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlar, Harita ve Kadastro Teknikeri unvanı alırlar.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 tarihinde Antalya’da kurulmuştur. Antalya Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.1993 tarihli kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 2 (iki) Meslek Yüksekokulu’na ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı bir birim olarak yeniden yapılanmıştır. Harita ve Kadastro Programı, Antalya Meslek Yüksekokulu kurulduğu yıldan itibaren eğitim ve öğretimi Çallı Kampusunde yapmıştır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olduğunda ise merkez kampusunde 1 öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretime devam etmiştir. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı kurulması ile bu öğretim elemanlarımızca dersleri birlikte yürütülmektedir.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Program;4 dönemden oluşan, 2 yıllık örgün eğitim süresi içerir. Mezuniyet aşamasında toplam 120 AKTS’lık dersten başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar. Eğitim öğretim “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince sürdürülmektedir. Başarı Değerlendirmeler “Akdeniz Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. (http://oidb.akdeniz.edu.tr/mevzuat).

 

Başlıca Dersler
Arazi Ölçmeleri I,II,III ve IV
Mesleki Trigonometri I,II
Harita Çizimi I,II
Kadastro I,II
Arazi Yönetimi I,II
Mesleki Hesaplamalar I,II
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Harita ve kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), inşaat, çevre ve petrol mühendis ve mimarlar ile işbirliği halinde çalışırlar. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.
Mezunlarımızı; etik ve ahlaki davranış prensiplerini ilke edinerek gerçekleştirdiği mesleği ile topluma hizmet eden, önlisans düzeyindeki eğitiminin içerdiği gerekli bilgi ve tekniklere sahip, mesleki çalışma alanlarının her birinde başarı ile çalışabilecek, hayat boyu sürecek mesleki eğitiminin önemini anlayan teknik ara elemanlar olarak yetiştirmektir.
Mezun öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı’na” katılıp başarı gösterdiklerinde Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Orman Mühendisliği bölümlerine belirlenen kontenjanlar dahilinde dikey geçiş yapabilmektedirler.
Programın İlgi Alanları ve Amaçları İki yıllık Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı’nın misyonu; baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin altyapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita ve Kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Vizyonumuz; iş dünyasının gereksinimlerini karşılayıp, tercih edilen kalifiye teknik elemanlar yetiştiren, yeni gelişmeleri takip eden önlisans eğitim ve öğretimimizle ulusal arenada saygın, öncü bir program olmaktır.

 

Harita ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
– El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
– Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
– İş birliğine açık,
– Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği Eğitim ve Öğretim dört yarıyıldan oluşmakta olup toplam 120 kredilik ders verilmektedir. Her yarıyıl 30 kredilik okutulan derslerin %80 Zorunlu – %20 ise seçmeli ders statüsündedir.
Zorunlu dersler ise Teorik ve Uygulamalı ders statüsünde olup,Teorik dersler Teknolojik sınıf ortamında, uygulamalı dersler ise ölçme Laboratuarında ve Arazi ortamında yapılmaktadır.
Öğrenci kullanımı için Ölçme Laboratuarı mevcuttur. Ölçme Laboratuarında GPS, Total Station, Klasik ve Elektronik Teodolitler ve otomatik nivolar gibi çeşitli klasik ve modern ölçme aletleri temel eğitim ve araştırma amaçlı bulunmaktadır. Öğrencileri laboratuarı arazi uygulama çalışmalarının tamamlayıcı bir parçası olarak kullanmaktadırlar.
Kuruluş Yılı 1982
Eklenme tarihi :21.11.2022 12:12:34
Son güncelleme : 22.11.2022 12:49:32