Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bölüm Adı Mimarlık ve Şehir Planlama
Program Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Program Tanıtımı oğrafi Bilgi Sistemleri, mekana yönelik bilgilerin de ele alındığı ve kapsam yönünden bilgi sistemleri içinde en hacimlisidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri; yeryüzüne ait her türlü verinin, mekan ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbiri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi, ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemini diğer veri tabanı sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, tüm verileri yeryüzündeki ait oldukları mekana bağlı olarak depolaması ve bunlar arasında çok çeşitli mekansal ilişkilendirmeler, yani çeşitli analizler yapılabilmesine imkan tanımasıdır.

Araştırmalar Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İş dünyası,  Ekonomik kalkınma, Eğitim yönetimi, Mühendislik, Tesis yönetimi, Altyapı yönetimi, Lojisitik dağıtım yönetimi, Maden tarama/çıkarma, Savunma, Petrol arama, Politik yönetim, Kamu sağlığı, Kamu emniyeti, Toplu ulaşım, Basın ve medya, Emlak bilgi yönetimi, Yenilebilir kaynak yönetimi, Araştırma, Ölçme, haritalama ve veri dönüşümü, Bölge ve şehir planlama gibi 21 farklı kullanıcı grubu tarafından aktif olarak kullanılmakta olduğunu göstermektedir.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler Program;4 dönemden oluşan, 2 yıllık örgün eğitim süresi içerir. Mezuniyet aşamasında toplam 120 AKTS’lık dersten başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar. Eğitim öğretim “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince sürdürülmektedir. Başarı Değerlendirmeler “Akdeniz Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. (http://oidb.akdeniz.edu.tr/mevzuat).

 

Başlıca Dersler

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş CBS Uygulamaları I – II CBS de Proje Tasarımı ve Yönetimi
Veri Tabanı I – II Konumsal Veri Tabanı Veri Tabanı Uygulamaları
Programlamanın Temelleri Vektörel Programlama Nesne Tabanlı Programlama I – II
Uzaktan Algılamaya Giriş Uzaktan Algılama Uygulamaları Fotogrametri
Arazi Ölçmeleri I – II Arazi Yönetimi I – II Modern Ölçme Yöntemleri ve Uyg
Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Bilgisayarlı Görsel Tasarım
Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Teknik Altyapı Mobil CBS Uygulamaları

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, Ön Lisans Diploması” ile “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Sistemleri Meslek Elemanı” unvanını alıp, Resmi ve Özel kurum ve kuruluşlarda Tekniker statüsünde yer alacaklardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki, haritacılık, çevre, teknik altyapı uygulamaları, yeraltı ve yerüstü kaynak yönetimi uygulamaları, ormancılık uygulamaları, zirai uygulamalar, denizcilik ve kıyı yönetimi, savunma uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler. Yine Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili yazılım ve alet firmalarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

Programın İlgi Alanları ve Amaçları Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri matematik, istatistik, veri tabanları, topoğrafya, fotogrametri, uzaktan algılama, görüntü işleme, bilgisayar grafik, bilgisayar geometri, kartografya ve görselleştirme gibi alanlardan oluşmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi programının amacı kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, çalışma alanının teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerine, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında yetiştirmeyi, öğrencileri bu alanlarda araştırma yapma yeteneği ile donatmayı amaçlar.

Öğrencilerde amaçlanan Coğrafi Bilgi Sistemi vizyonunun oluşması, Coğrafi Bilgi Sitemi gerçekleştirimlerinde olması gereken politikalar hakkında bilgi sahibi olunması, Coğrafi Bilgi Sistem çözümlerini tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olunması, tasarımcı adayı olarak problemleri öngörebilme kabiliyeti ve gerçek hayattaki sorunların Coğrafi Bilgi Sistem çözümlerine olan izdüşümlerinin saptanmasıdır.

Programda Verilen Eğitimin İçeriği Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri Programında  Harita Disiplininden 3 kadrolu Öğretim Görevlisi bulunmakta, bazı derslerde Jeoloji ve Bilgisayar gibi farklı disiplinlerden Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlisi akademisyenler görev almaktadır.

 

Eğitim ve Öğretim dört yarıyıldan oluşmakta olup toplam 120 kredilik ders verilmektedir. Her yarıyıl 30 kredilik okutulan derslerin kredi olarak %75’i zorunlu, %18’i seçmeli, %7’si zorunlu seçmeli   ders statüsündedir.
Zorunlu ve seçmeli derslerin  ise %60’ı teorik ve uygulamalı ders statüsünde olup, teorik dersler teknolojik sınıf ortamında, uygulamalı dersler ise bilgisayar ve ölçme laboratuarlarında ve arazi ortamında yapılmaktadır.

Kuruluş Yılı

 2014 – 2015 Güz Yarıyılı

Eklenme tarihi :21.11.2022 12:07:43
Son güncelleme : 22.11.2022 12:47:57